Grau de digestió

La mostra necessària per a l’anàlisi són excrements que caldrà entregar-los en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Per a la presa de mostres pot guiar-se pel següent esquema:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Asseu-te a l’inrevés per a depositar la mostra en el WC.
  2. Descaragola el pot de presa de mostres.
  3. Aspira un poquet de mostra.
  4. Entregue la mostra al més prompte possible. En cas de no poder entregar-ho immediatament conserve-ho de 2-8 °C, 5 dies com a màxim.

 

Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

Permet descartar/detectar problemes d’absorció per alteració en la superfície intestinal.

Es recomana la realització d’aquesta prova quan existisca un procés diarreic d’origen desconegut.

bote esteril