La present política de privadesa és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en el que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les pugueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privadesa de les vostres dades personals. Les dades personals facilitades són necessàries per a prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adient de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-vos de manera transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza aquesta organització.

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Laboratorios González, S.L.
Domicili social: C/ Vicente Andrés Estellés núm 2 – 1º, 03700 Dénia (Alacant)
CIF: B-03997434

Telèfon: 96 578 02 90
Correu electrònic: info@laboratoriosgonzalez.com
DELEGAT PROTECCIÓ DADES: dpo@procoden.es

II.- DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

1.- Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose als tractaments específics.
2.- Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l’enviament d’e-mails, de comunicació, així com d’altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:

  • Cedides a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferides a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l’EEE acollides a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adients per a garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguen requerits en compliment d’obligacions legals.

III.- BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals vos informarem de la base legal que el legitima.

IV.- DRETS

DRET D’ACCÉS

És el dret d’obtenir del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen a l’interessat i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: les finalitats del tractament, les categories de dades personals de que es tracte, els destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l’existència del dret de sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat o d’oposar-se a aquest tractament, dret de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l’existència, en el seu cas, de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan es transferisquen dades a tercers països el dret de ser informat de las garanties adients aplicades.

DRET DE RECTIFICACIÓ

És el dret de sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret de completar dades que figuren incompletes. S’ha de tindre en compte que al facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garantiu que són certes i exactes i vos comprometeu a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Per tant, qualsevol dany causat per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l’interessat.

DRET DE SUPRESSIÓ

És el dret de sol·licitar la supressió de les seues dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la que van ser recaptades, o estan sent tractades d’una altra manera o retireu el consentiment. S’ha de tindre en compte que no procedirà la supressió quan el tractament de les vostres dades personals siga necessari, entre d’altres supòsits, per al compliment d’obligacions legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A LA LIMITACIÓ

És el dret de sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, el que suposa que en alguns casos pugueu sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les vostres dades personals o que les conservem més enllà del temps necessari quan pugueu necessitar-ho.

DRET DE RETIRAR EL CONSENTIMENT

És el dret de rebre les dades personals que vos incumbisquen i que ens hageu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el vostre consentiment i s’efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

DRET D’OPOSICIÓ

És el dret d’oposar-se al tractament de les vostres dades personals en base a l’interés legítim nostre. No seguirem tractant les vostres dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT D’UNA AUTORITAT DE CONTROL

Si considereu que tractem les vostres dades personals d’una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres o també teniu dret de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EXERCICI DE DRETS

Podeu exercir els drets que vos assisteixen a través de carta a l’adreça postal abans indicada o a través de l’e-mail info@laboratoriosgonzalez.com, adjuntant en ambdós casos còpia del vostre NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

V.- TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.

DISPOSICIONS GENÈRIQUES

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adients, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb les finalitats per a les que són tractades pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són les estrictament necessàries, la negativa a facilitar-les implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

ASSISTENT DIGITAL – “CHATBOT” o “CHAT ONLINE”

En cas de que esta web utilitze el software de xat online, proporcionat com autoservei per a facilitar als usuaris una resposta adequada i ràpida a preguntes habituals i en millorar els serveis d’atenció al consumidor per al benefici dels usuaris que visiten el lloc web, es sotmetran a tractament les següents dades durant la conversació amb el “chat bot”: la direcció IP i altres dades personals que s’introduïsquen en la funció de conversació del “chat bot”.

Les dades recopilades no s’utilitzaran per a identificar personalment al visitant del lloc web, i no es fusionaran amb dades personals sobre el portador del pseudònim, llevat que les dades personals es proporcionen voluntàriament a l’utilitzar el xat online. El fonament jurídic de este tractament s’estableix en l’article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD.

FORMULARI DE CONTACTE

Les dades personals seran tractades per a canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions d’usuaris o clients. La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa”.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en que deixen de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que vos assisteixen com a interessat.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies.